OK REST a.s.
IČ: 601 93 344

 

 


Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 8.9.2020.pdf
Žádost o udělení souhlasu k zahrnutí bodů na pořad valné hromady.pdf
Souhlas k zahrnutí bodů na pořad valné hromady.pdf
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2019.pdf
Zpráva dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce,
návrhu na vypořádání ztráty a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.pdf
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019.pdf
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.pdf
Jednací řád valné hromady konané dne 8.9.2020.pdf

Nucený přechod účastnických cenných papírů

Formulář pro fyzické osoby s bydlištěm mimo ČR s platbou mimo ČR.pdf
Formulář pro fyzické osoby s bydlištěm v ČR nebo mimo ČR s platbou do ČR.pdf
Formulář pro právnické osoby se sídlem mimo ČR s platbou mimo ČR.pdf
Formulář pro právnické osoby se sídlem v ČR nebo mimo ČR s platbou do ČR.pdf

Oznámení o přijetí usnesení valné hromady společnosti o nuceném přechodu, závěry znaleckého posudku a upozornění na uložení veřejné listiny v sídle společnosti k nahlédnuti.pdf

Oznámení o uplatnění práva na dorovnání.PDF
Určení dodatečné lhůty k předložení účastnických cenných papírů.PDF

Rozhodnutí představenstva o prohlášení některých účastnických cenných papírů za neplatné.pdf
Oznámení o prohlášení některých účastnických cenných papírů za neplatné.pdf

 

OK REST a.s., IČ: 601 93 344, DIČ: CZ60193344, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2369.

Společnost OK REST a.s. je ovládána společností DELTA PEKÁRNY a.s., která je ovládaná společností EUROPEAN UNITED BAKERIES S.A., se sídlem L-2086 Luxembourg, Route d´Esch 412 F, Lucemburské velkovévodství (dále jen „EUB“). Dalšími osobami koncernu, ovládanými přímo nebo nepřímo EUB, jsou i následující osoby se sídlem v ČR: UNITED BUSINESS a.s., PK REST a.s., FINREST a.s., Kelsen Bakery, Czechoslovakia, s.r.o. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.